Turbulent

Looptijd project: 
01/12/2017 tot 30/11/2018

Turbulent werkt in het kader van het EU-project Link2Innovate aan een algemeen geaccepteerde standaard voor kwaliteitsnormen in Europa voor “micro waterkracht potentieel” in Europa op een schaalbare manier.

Turbulent heeft de laatste 2,5 jaar een micro waterkrachtturbine ontwikkeld welke efficiënt en zonder impact hernieuwbare energie produceert op waterstromen met een zeer laag hoogteverschil (1,5 – 3m). Turbulent zet momenteel in op irrigatiekanalen in Chili gezien de kleine invloed van overheidsprocedures op dergelijke privé-projecten en het groot potentieel voor decentrale en betrouwbare energiebevoorrading van afgelegen boeren en bedrijven in Chili.

Dam_Square_Aanpassing.pngTurbulent heeft een rudimentaire kennis over het vergunningsproces voor dergelijke projecten in rivieren en kanalen in België/Frankrijk/Nederland. Om het grote “micro waterkracht potentieel” in Europa te kunnen ontwikkelen op een schaalbare manier is verdere kennis inzake kwaliteitsnormen en legale processen nodig. Hiervoor zoeken we een Nederlandse partner met ervaring op dit gebied die ons bijstaat om de technologie te analyseren en aanpassingen te formuleren om tot een algemene kwalitatieve turbine technologie te komen.
Turbulent heeft in September 2017 zijn eerste real-scale piloot project afgerond en is begonnen aan de testen op vlak van energieproductie, onderhoud, monitoring,… De data hiervan zal als input dienen voor dit Link2Innovate project.

De grote meerwaarde van dit specifiek project zit in het feit dat het uitgewerkte design proactief is afgestemd op zoveel mogelijk verschillende kwaliteitseisen en dat het extern rapport zo wijdverspreid mogelijk geaccepteerd wordt als bewijs van een impact-loze en propere waterkracht technologie. Door het aangeven van een wijdverspreide geaccepteerde standaard zorgt dit ervoor dat Turbulent de enorm dure haalbaarheidsstudies en doorlooptijd per waterkrachtproject drastisch laat dalen.

Waterkrachtprojecten in de EU (zelfs micro-projecten) moeten momenteel naast de rapporteringsverplichtingen over de kwaliteitsstandaarden van de afzonderlijke componenten van de turbine (mechanisch en elektrisch) een milieurapport afleveren waarin overstromingsimpact en visvriendelijkheid van de turbine geëvalueerd worden. Lokale overheden beslissen in dit proces via verschillende expert adviezen op een meer geval per geval basis met elk zijn eigen uitzonderingen. Omwille van deze redenen en de bijhorende lange doorlooptermijn worden in de waterkracht markt geen kostenefficiënte projecten aangeboden onder 100kW omwille van het gebrek aan schaalgrootte. Langs de andere kant bevindt het waterkrachtpotentieel dat zonder enige impact op het omringende ecosysteem ontwikkeld kan worden zich wel onder deze kleine schaal, met gevolg dat deze nichemarkt met enorm potentieel nagenoeg onbestaande is.

Vortex Turbine.png

Indien deze legislatieve barrière opgelost kan worden door een algemeen aanvaarde kwaliteitsnorm waar Turbulent als een van de enige waterkracht technologieën over beschikt (via eerste schattingen op theoretisch niveau), kan de markt voor micro waterkracht eindelijk zijn vol potentieel bereiken.

Hiervoor zal Turbulent een volledige analyse en rapportage van de 15kW pilot in Chili doen met opmaak van een evaluatierapport van de werken, componenten, huidige kwaliteitsprocessen in productie, impact op rivier, duurtesten en inschatting naar onderhoudsbehoefte. Verder ook de identificatie van de nodige aanpassingen aan het technisch concept en de componenten en de experimentele designaanpassingen uitwerken en simulatie voor tegemoetkoming aan de technische vereisten uitvoeren.

BT Projects zal de analyse van de geldende kwaliteitsnormen en overheidsprocessen in BeNeLux voor de micro waterkracht turbine onderzoeken en aanleveren. Er zal ook worden onderzocht welke regelgeving Europees is en welke verwacht wordt om ook in andere EU landen aanwezig te zijn. BT-Projects onderzoekt ook in hoeverre er een standaardisatie mogelijk is van de technische vereisten.

Dit project kadert in een grensoverschrijdende samenwerking met Blue Turbine Projects uit Kapelle, Nederland. Dankzij deze samenwerking kunnen we een grensoverschrijdende langdurige samenwerking uitbouwen met BT Projects voor de verdere praktijktesten en in-situ validatie inzake de geldende normen.

 

Voor meer info http://www.turbulent.be/

Sponsors

Link2Innovate is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de volgende sponsors. Meer info: www.grensregio.eu