Digitale HACCP

HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen.
Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit beheersproces, uitgaande van de EU, moet ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting. Hieruit voortvloeiend is bijvoorbeeld het voortdurend bewaken en registreren van koel- en vriescellen een verplichting geworden. HACCP is een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd. De gezondheidsrisico's in bereidings- en behandelingsprocessen dienen opspoorbaar en vervolgens beheersbaar gemaakt te worden. In België wordt dit gecontroleerd door het FAVV en in Nederland door de NVWA.

Idee
In het Link2Innovate project, “Digitale HACCP” zal SenseAnywhere voor PIVA haar bestaande temperatuur meettechnologie doorontwikkelen tot een mobiele en draagbare ‘probe’ waarmee de temperaturen van voeding “in transit” (bijv. aangeleverde producten) gemeten kunnen worden. Hiervoor zal een prototype sensor met bijbehorende software ontwikkeld worden en deze zal een aantal keer in het proces van het PIVA ingezet worden om samen een evaluatie te kunnen maken.
Plan

Bovenstaande doelstelling resulteerde in een plan van aanpak waarin onderstaande milistones werden gedefinieerd:

  • Analyse van de wet- en regelgeving mbt HACCP en de toepassing hiervan in de praktijk
  • Ontwerp digitaal HACCP-systeem en bijhorende testen protoype.
  • 3 iteraties om prototype aan te passen op basis van testresultaten en het verfijnen van het technisch ontwerp
  • Oplevering definitieve eerste versie van het ontwerp
  • Opname in lesmateriaal PIVA
  • Praktijkevaluatie door docent en leerlingen
  • Verwerking feedback en ontwikkeling definitieve versie
Uitvoering

Het project is voorspoedig van start gegaan. Na eerste testen tijdens de colleges en practica in overleg met de PIVA is er feedback gekomen en op basis daarvan werden de specificaties aangepast en uitgebreid.
Door afwezigheden liep het project vertraging op waardoor we het vooropgestelde traject eind 2018 niet konden afsluiten. Het traject werd met 2 maanden verlengd. Dit gaf ons de kans om extra verzoeken die naar voren kwamen zijn toe te voegen aan het einde van het project.

In februari hebben we middels telefonisch overleg besloten om nog een paar features aan de APP toe te voegen (Push notifications, CAPA input, Sensor overview). Deze zijn nog niet helemaal af op dit moment maar al wel in een gevorderd stadium.

Meerwaarde

De financiële incentive die beschikbaar kwam door Link2Innovate was de trigger om een pilootproject waar al langer plannen voor bestonden tot uitvoering te brengen.
Hierdoor konden de mogelijkheden van de draadloze temperatuur- en luchtvochtigheidssensoren met het bijbehorende ICT platform in de praktijk afgetoetst worden en werd belangrijke feedback verkregen met het oog op verdere ontwikkelingen gericht op HACCP-toepassingen.

Toekomst

Op dit moment is het moeilijk in te schatten wat de daadwerkelijke return van dit pilootproject gaat worden. Eerstvolgende doelstelling is het project voort te zetten bij de PIVA en te zorgen dat het onderdeel wordt van het lespakket.
Belangrijk aspect hierbij is dat studenten zich bewust worden van de digitale mogelijkheden rond HACCP en dat zij deze stapsgewijs bij hun werkgevers kunnen introduceren als ze na hun opleiding in het bedrijfsleven terecht komen.